Tilladelse til vandløbsrestaurering i Læså

vp-logo17. marts 2015

Meddelelse fra Bornholms Regionskommune

 

Projektet er en indsats under statens Vandplan (2009-2015).

Indsatsen er fjernelse af en spærring i Læså, som udgøres af mølledammen og dæmningen på matrikel nr. 65a, Aaker og matrikel 65b, Aaker. Restaureringsprojektet omfatter etablering af en ny dæmning med regulerbart overløb nord for mølledammen samt gravning af en ny vandløbsstrækning på ca. 100 m vest for mølledammen.

Tilladelse til restaurering af Læså ved Frostegård
Efter en konkret vurdering meddeler vandløbsmyndigheden hermed tilladelse til restaureringsprojekt i Læså efter vandløbslovens § 37, der omhandler vandløbsrestaurering. Projektet er en indsats under statens Vandplan (2009-2015). Indsatsen er fjernelse af en spærring i Læså, som udgøres af mølledammen og dæmningen, matrikel nr. 65a, Aaker og matrikel 65b, Aaker.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
• Projektet udføres som beskrevet i ansøgningen
• Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra den dato, hvor tilladelsen er givet, bortfalder tilladelsen.
Sagsbeskrivelse
Teknik & Miljø, Bornholms Regionskommune har i dag givet tilladelse til vandløbsprojekt i Læså ved Frostegård efter vandløbslovens § 37, der omhandler vandløbsrestaurering.

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø har d. 4. december 2014 ansøgt om at etablere 100 meter permanent vandløbsstrækning uden om mølledammen i Læså ved Frostegård på matrikel nr. 65a, Aaker med adressen Almindingsvej 25, 3720 Åkirkeby. Projektet er lokaliseret i Læså, vandløbssystem Læså. Vandløbet er et privat vandløb ved Frostegård mellem Almindingen og Aakirkeby, Bornholms Regionskommune.

Restaureringsprojektet omfatter etablering af en ny dæmning med regulerbart overløb nord for mølledammen samt gravning af en ny vandløbsstrækning på ca. 100 m vest for mølledammen. Den nye vandløbsstrækning forbindes i begge ender til Læsåens eksisterende løb. Den gamle dæmning i den sydlige ende af mølledammen bevares og restaureres for at sikre vandstanden i mølledammen. Se i øvrigt nedenfor.

frostegård

Formålet med indsatsen er at opnå en god økologisk tilstand i vandløbet og opfylde statens Vandplan (2009-2015). Målsætningen i vandplanen er god økologisk tilstand, svarende til DVFI = 5 eller bedre. Vandløbet har allerede god økologisk tilstand i dette område. Den nuværende fysiske kvalitet af vandløbet er dog ikke høj.

Mølledammen og dæmningen udgør en spærring for vandring af havørred, ørredsmolt, andre fisk og smådyr. Det nye omløbsstryg vil gøre 37.880 meter opstrøms strækning tilgængelig for fisk og smådyr samt reducere spærringens påvirkning af vandløbsfaunaen og derved forbedre vandmiljøet.
Der er udarbejdet en forundersøgelsesrapport af Bornholms Regionskommune: Forundersøgelse af Læså, spærring ROS-610, som beskriver projektet og de forventede konsekvenser af indsatsen.

Projektet har været i 8 ugers offentlig høring via annonce på Bornholms Regionskommunes hjemmeside fra den 15. december 2014 til den 9. februar 2015. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

Naturerhvervsstyrelsen har den 30. september 2014 givet tilsagn om tilskud til gennemførsel af indsatsen. Projekttilskuddet udgør 100 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter, der ydes et tilskud på maksimalt 153.070,00 kr. Tilskuddet består af 50 % midler fra EU og 50 % midler fra Miljøministeriet.

Teknik & Miljø´s afgørelse
Teknik & miljø vurderer, at projektet vil bidrage positivt til at opfylde vandplanens målsætning både lokalt på den nye vandløbsstrækning samt på opstrøms liggende strækninger. Især forholdende for ørreder forventes forbedret gennem projektet ved at opgang af gydemodne havørreder kan foregå uhindret. Desuden vil udvandringen af ørredsmolt foregå uhindret i forhold til hidtil.

Projektet forventes ikke at påvirke den omkringliggende natur negativt. Projektet skaber en ny vandløbsnatur og en sammenhængende akvatisk natur med nye spredningsmuligheder for fisk og smådyrsfauna. Projektet er ikke i konflikt med omkringliggende naturinteresser. Mølledammen bevares og sikres vandtilførsel.

Ved etableringen af den 100 meter nye vandløbsbiotop vil strækningen få et godt fald og en god fysisk kvalitet. Det forventes, at der vil etablere sig en god smådyrsfauna med et højt faunaindeks. Der forventes ingen ændringer i de afvandingsmæssige forhold. De naturlige forhold i mølledammen ændres ikke, bortset fra, at åen ikke længere løber gennem dammen. Dermed mindskes aflejringer af sand m.v. og tilgronings-hastigheden reduceres.

Projektområdet ligger ikke inden i Natura-2000 område. Der forventes ingen negative påvirkninger på eventuelt forekommende bilag IV arter. Projektet vil kunne påvirke områdets potentiale som levested for Bilag IV-arter i positiv retning.

Naturbeskyttelsesloven, Fredning af Læsådalen og fortidsmindebeskyttelse:
1. Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til ændringer i § 3-beskyttet sø og vandløb i forbindelse med etablering af ny vandløbsstrækning uden om mølledam i Læså ved Frostegård.
2. Fredningsnævnet har givet dispensation fra fredning af Læsådalen til udførelse af restaureringsprojektet.
3. Der er givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje om gravhøj i forbindelse med projektet.
På denne baggrund gives der hermed tilladelse i henhold til vandløbslovens§ 37 til vandløbsrestaurering af Læså ved Frostegård.

Hent hele dokumentet:
Tilladelse til restaurering af Læså ved Frostegård.pdf 151 KB Download