Første møde i Vandråd

vp-logo 24. april 2014

Af Per Clausen

 

Vandpleje Bornholm deltog 22. april i første vandråds-møde, med både medlem Johnny Mertz og suppleant Per Clausen.

Mødet startede med en præsentation af deltagere i vandrådet, politikere og sekretariatet. Der blev redegjort for sekretariatets rolle og funktion og vandrådets rolle og ramme. Medlemmerne fik en præsentation af den faglige del af opgaven omkring indsatsprogrammet samt proces og tidsplan. Det rundedes af med en forventningsafstemning; at medlemmerne indgik i konstruktiv resultatorienteret dialog med respekt for hinandens kompetencer og interesser.

De resterende møder er 20. maj, 26. juni og 19. august. Ved disse møder er der kun deltagelse af Johnny Mertz.

Vandrådet er sammensat af medlemmer fra 14 organisationer der repræsenterer en bred vifte af interessenter inden for vandområdet (vandløb).

Opgaven er at Vandområdeplaner 2015 -21 (vandplan 2), bliver vedtaget med en solid offentlig og lokal inddragelse.

Kommunen leverer forslag til indsatsprogrammet, og Vandrådets medlemmer skal være med til at prioritere blandt forslagene.

Rammen for Vandplan 2 er for vandområde Bornholm 1,6 millioner kr. der skal dække forbedringer på samlet 4 km vandløb.

Vandrådets arbejde slutter med mødet 19. august, og indstillingerne bearbejdes af kommunen der udfærdiger endeligt forslag til indsatsprogram inden 7. oktober. Forslaget sendes så til staten der udarbejder endeligt forslag til offentlig høring 22. december 2014. (6 måneder).

Foreninger kan selv udarbejde særudtalelser, der så vil blive medsendt.

 

Materiale om Vandområdeplaner 2015 -21 på Naturstyrelsens hjemmeside:

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/

 

Vandrådet på Bornholms sammensætning:

http://www.brk.dk/Nyheder/Documents/Vandr%C3%A5dets%20sammens%C3%A6tning.pdf