Referat af ordinær generalforsamling 2014

vp-logoReferat af Generalforsamling Vandpleje Bornholm d. 3. april 2014

Referent Henning Dahl

Ad.1 Som dirigent valgtes Simon Rømer, som kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad.2 Formandens beretning blev godkendt.

Ad.3 Regnskabet blev ikke godkendt da det ikke var revideret, ekstraordinær generalforsamling vil blive afholdt med godkendelse for øje. Bemærkning fra Erik om at regnskabet skal følge kalenderåret, hvilket blev taget til efterretning.

Ad.4 Ingen indkomne forslag.

Ad.5 Omkring budgettet var der en snak om svigtende kontingentindbetalinger, opkrævningerne har ikke været korrekt udsendt, dette vil blive ændret. Kontingentet forbliver uændret.

Ad.6 Johnny Mertz blev valgt til formandsposten.

Ad.7 Kasseren ikke på valg.

Ad.8 Erik Thorsen genvalgt, Per Clausen og Sven Sparholdt indvalgt i bestyrelsen.

Ad.9 Henning Dahl, Leif S.Nielsen og Anders Hartman valgt til suppleanter for bestyrelsen.

Ad.10 Jørn Johansen genvalgt til revisor.

Ad.11Finn Folkjær om bølgebryderne som synes de mangler respons fra VP. da nogle af medlemmerne der netop er med på grund af miljøarbejdet, vi ligger os i selen for, at melde bedre ud.

Debat om Vandplejen skal have status som ”kamporganisation”. Der er dog enighed om, at Vandplejens omdømme og gode samarbejdsmuligheder er det vigtigste.