Åmand opdager gylleforurening i Tejn å

vp-logo26. marts.

Af Per Clausen

 

Tejn å var 10. februar udsat for forurening med gylle.

Lige før kl. 15 ringede en af åmændene fra Vandpleje Bornholm til undertegnede, og meddelte at Tejn å var forurenet af gylle. Åen var skummet kraftigt op, og der stod en stram lugt af gylle op fra åen.

Vi aftalte at åmanden ringede til politiet for at få miljøberedskabet aktiveret, og jeg kørte straks til Tejn.
Da jeg nåede frem var beredskabet og en miljøtekniker allerede i gang med at lokalisere kilden til forureningen samt indsamle vandprøver.

IMG_1506

Kilden til forureningen, en gyllebeholder nedstrøms Røvej der var løbet over, blev hurtigt lokaliseret.
Den udflydende gylle løb sammen med overflade vand i et kørespor og såriller på marken til en grøft 200 meter fra ejendommen, der har forbindelse til Tejn å.
Der blev straks foretaget de nødvendige foranstaltninger for at stoppe forureningen.

Vurderingen er at forureningsproppen er passeret kortvarigt, og at der på grund af den store vandføring i åen på tidspunktet, ikke er sket betydelig skade på livet i åen.

Ejeren bliver politianmeldt, da Teknik og Miljø er af den opfattelse, at der ikke er udvist rettidig omhu og levet op til godt landmandskab, hvilket resulterede i at gylletanken løb over og medførte risiko for forurening af overflade vand – Tejn Å.
Endvidere var der ikke monteret alarm på gyllegyllebeholderen.
Alle beholdere beliggende mindre end 100 meter fra vandløb eller sø, samt alle beholdere beliggende i risikoområder, skal i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens §19 påmonteres en alarm.

Vandpleje Bornholm noterer med tilfredshed, at en vågen åmand fik slået alarm. Mørket faldt på få timer efter forureningen, og kunne da have stået upåagtet på i længere tid. Måske aldrig blive opdaget.

Proceduren er straks at melde forurening til politiet, der så iværksætter miljøberedskabet.
Men det er rigtigt fint at Vandpleje Bornholm også får meddelelse når der er disse hændelser. Det er meget værd at Vandpleje Bornholm selv har været på stedet og observere, når sagerne siden skal vurderes.