Fuglesangsprojektet / Genåbning af Kæmpeåen

26. januar 2017

Af Benny Thiesen

 

Fuglesangsprojektet har modtaget tilsagn om støtte fra Den Danske Naturfond, Sparekassen Bornholms Fond og Bornholms Brandforsikring. Den sidste del af finansieringen er dog ikke helt på plads, men vi er nu så langt at det giver grund til optimisme med hensyn til at få gennemført projektet. Der er nedsat en projektgruppe hvor Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, Bornholms Regionskommune og lokale ildsjæle er repræsenteret. Fuglesangsprojektet etableres på privat område og vi er i god og konstruktiv dialog med lodsejerne for at få gennemført projektet.

Den Danske Naturfond er en uafhængig naturfond. Fonden arbejder for at forbedre den danske natur og skabe flere og bedre levesteder til planter, dyr og svampe. Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 som en privat, erhvervsdrivende fond og er politisk uafhængig. Stifterne bag fonden er den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond.

Projektet går ud på at genåbne Kæmpeåen, som skal frilægges over en strækning på ca. 1,3 km og de våde enge genskabes. Området bliver indhegnet og afgræsset. Der bliver etableret en P-plads ved Fuglesangsvej og der bliver opstillet informationsskilte. Via et stisystem kan man langs Kæmpeåen besigtige området eller tage en afstikker op til et udsigtstårn som bliver placeret på et højere liggende areal. Udviklingen / tilbagevenden af flora, fauna og hydrologi vil blive monitoreret og området vil efterfølgende indgå i den fremtidige naturformidling. Hele projektområdet er på ca. 13ha.

Fuglesangsprojektet tog sin begyndelse i januar 1999 med følgende formål:

#At give biodiversiteten et ordentligt løft, genskabe hydrologien, genskabe tidligere fauna og flora og samtidig give truede dyr og planter et af deres levesteder tilbage.

#Forbedre miljøet ved bl.a. at mindske udvaskningen af næringsstoffer til Østersøen.

#Give offentligheden adgang til området.

Fuglesangsprojektet bliver støttet af lokale borgere og ildsjæle, Ædelfisken, Rutsker Sogneforening, Sportsfiskerforeningen Havørreden, Friluftsrådet Kreds Bornholm, Hasle Byting, Danmarks Sportsfiskerforbund Bornholm, Bornholms Sportsfiskerforening, Dansk Ornitologisk Forening Bornholm, Fiskeguide Bornholm, Fluefiskerne på Bornholm, Bornholms Trollingklub, Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, BRK Teknik & Miljø, Destination Bornholm og Vandpleje Bornholm.