Formandens beretning ved generalforsamling 10. maj 2017

15. maj 2017

 

Formandens / bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling d. 10. maj 2017.

 

Siden forrige generalforsamling har Vandpleje Bornholm været engageret i flere forskellige projekter til gavn for det bornholmske vandmiljø og også det bornholmske sportsfiskeri.

Vi har blandt andet igen bistået Miljøstyrelsen / SVANA, der har det nationale overvågningsprogram NOVANA, der overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer.

NOVANA bidrager især til, at Danmark opfylder de forpligtigelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.

De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer.

I efteråret elfiskede vi i Svenskebækken opstrøms Ekkodalen sammen med Steen Krogsbøl, og fandt ca. 96 små fisk pr. 2x50m.

Der er igen i år taget skælprøver af alle fangne havørreder ved Ørreddagen d. 14. april. Per tog prøver sammen med Stig, og prøverne sendes til DTU Aqua.

Vi har fået mange henvendelser fra åmænd og andre borgere om væltede træer, spærringer og andre forhold i og ved vore vandløb. Vi har også fået henvendelser om dybe gravede render, kreaturovergange mv. Når vi får disse henvendelser, er det meget vigtigt, at vi reagerer positivt på dem, selvom problemet reelt måske ikke er så stort, som det umiddelbart ser ud til. Vi skal sende det signal til alle, som vil hjælpe os og naturen, at det er godt og vigtigt, at der er mennesker, der virkelig bekymrer sig om naturen. Tak til alle dem.

Vi har set på forholdene, og taget aktion på dem. Nogle steder har andre frivillige fjernet træer, grene og kvas, der har hobet sig op i vandløbene.

Vi har en aktionsliste, der viser de forskellige problematikker, hvem der har ansvaret og hvad status er. Den bliver løbende opdateret og behandlet på bestyrelsesmøderne.

Andre udfordringer, der toller på fiskene i og omkring vandløbene er skarv, sæler og mink. Det er også noget vi arbejder med. Vi har haft tilladelse til regulering af skarv, men det er vanskeligt at få gjort noget effektivt ved det. Sælerne finder desværre hurtigt ud af, hvor den nemme tilgang til mad findes, men regulering af dem er yderst vanskeligt og bureaukratisk. Det må vi nok lade erhvervsfiskerne om. Vi søger igen om tilladelse til regulering af skarv, og det er Per, der står for det. Mink er også et problem ved havne og i vandløb. Vi arbejder nu sammen med Naturstyrelsen om dette.

Igen i år er der brorenoveringer, og vi har fået kort over alle årets arbejder fra Regionskommunen, så vi kan følge med i arbejdet ved de forskellige overgange i åerne.

I Regionskommunens Grønt Dialogforum har vi også mulighed for, at komme med vore synspunkter, da jeg sidder der for DSF. Også i Friluftsrådet hører de om vore projekter og udfordringer, og bakker os godt op.

Vi har været til møde med Teknik&Miljø, hvor Henrik har præsenteret et godt projekt vedrørende vores vandløbs sommerudtørringer. Der kan f.eks. med fordel pumpes grundvand ud i vandløb i den tørre periode. Der er naturligvis udfordringer ved et sådant projekt, men ved mødet blev tanken om det alligevel positivt modtaget, så der arbejdes videre med det. En start på projektet, kan være ændret udpumpning fra NCC til Byåen, samt brug af en vandboring ved Aakirkeby og Nydamsåen.

Kaare Ebert fra DSF og Finn Sivebæk har været på øen, og har holdt foredrag om det vigtige i arbejdet med vandløbene. Vi havde inviteret Teknik&Miljø med til foredraget, og vi tror, at det var befordrende for forståelsen omkring vigtigheden for vandløbsvedligeholdelsen her på øen.

Vi har en del mindre projekter i skuffen fra det tidligere vandråd, som vi kan arbejde med fra nu af. Det drejer sig primært om udlægning af gydegrus og skjulesten. Projekterne tager primært udgangspunkt i anbefalingerne fra DTU AQUAs rapport fra elfiskeriet i 2012, så de er godt fagligt begrundet.

Der arbejdes også hele tiden med problematikken om de mange ulovlige garn, og vi har en god dialog med Fiskerikontrollen. Det ser dog heldigvis ud til, at problemet er lidt aftagende. Vi har dog folk på konstant over hele øen.

I forbindelse med landbrugspakken, er der nu oprettet 23 vandråd her i landet. Første møde fandt sted allerede 1. maj hos Teknik&Miljø i Tejn. Vi er godt repræsenteret ved at jeg er i rådet for Danmarks Sportsfiskerforbund med Simon som suppleant. Vandpleje Bornholms repræsentant er Henrik med Morten som suppleant. Da jeg er i Friluftsrådets lokalbestyrelse, har jeg der aftalt, hvem der repræsenterer Friluftsrådet, og vi er helt enige om hvad vi arbejder for. Også DN samt Jægerforbundet er på vor side.

Jeg har sammen med Simon, Henrik og Per Clausen været til møde hos Danmarks Sportsfiskerforbund i Vingsted d. 6. maj, med henblik på, at blive klædt bedre på til vandrådsarbejdet.

Forbundet har i forbindelse med vandrådsarbejdet ændret den tidligere miljøkoordinatorordning. Der er nu oprettet Natur- og Miljøteam i de 23 vandoplande, som Danmark er opdelt i. Nu er der en Natur- og Miljøteamkoordinator i stedet, og hele teamet arbejder med vandrådspakken. Vores team her på Bornholm er bestyrelse og suppleanter i vandpleje Bornholm samt enkelte andre udpegede.

I Vandrådet er første ud af tre opgaver, at tage vandløb ud af vandområdeplanerne. Det er regeringens ønske, at tage så mange vandløb ud som muligt. Derfor har man sat politiske og ikke faglige kriterier op for, hvilke vandløb der skal ud. Man ser på oplandets størrelse (mindre end 10 kvadratkilometer), vandløbets slyngningsgrad, hældning og bredde samt økologisk tilstand.

Her på Bornholm er der rigtig mange vandløb med et opland mindre end 10 kvadratkilometer, men heldigvis ser det ud til, at vi kan slippe billigt. Vi skal nu ud og se på nogle vandløb og argumentere sagligt for dem. I skrivende stund mangler vi dog stadig at få adgang til de relevante GIS-kort, der viser de data, der kan afgøre vandløbets skæbne. Miljøstyrelsen skal sende login og password til Regionskommunen, som derefter skal sende dem videre til hvert enkelt medlem af Vandrådet.

Inden jeg slutter denne beretning, vil jeg opfordre de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at komme med supplerende bemærkninger til beretningen. Det er jo i virkeligheden bestyrelsens beretning og ikke kun formandens.

Umiddelbart efter generalforsamlingen skal vi huske, at konstituere bestyrelsen med næstformand, sekretær og evt. andre relevante poster.

Erik Thorsen