Referat af generalforsamling 10. maj 2017

15. maj

 

Referat af ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm onsdag d. 10.maj 2017 kl. 19.00 i Havørredens klubhus, Remisevej 8, Rønne.

Til stede fra bestyrelsen: Erik Thorsen, Per Bugge, Morten Drews, Leif Nielsen, Sven Sparholt.

Derudover Simon Rømer fra BSF, Per Clausen, Bjarke Borup, Carsten Andr. og formanden for Ædelfisken.

 1. Valg af dirigent.

Simon Rømer blev valgt og han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

 1. Formandens beretning.

Erik Thorsen aflagde bestyrelsens beretning (se venligst tilsendte).

Bemærkninger:

Der er planer om el-fiskeri i august. Brev vil tilflyde formændene for de forskellige lystfiskerforeninger på Bornholm men henblik på rekruttering af hjælpere – gerne yngre kræfter.

 1. Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab.

Per Bugge berettede og regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev godkendt, således at det nu fremgår at den årlige generalforsamling bliver afholdt hvert år i april eller maj.

 1. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse af kontingent.

Både budget og kontingent fastholdtes på det samme niveau som tidligere.

 1. Valg af formand.

Ikke aktuelt

 1. Valg af kasserer.

Per Bugge blev valgt for en 2 årig periode

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur.

Leif Nielsen blev valgt for en 2 årig periode

 1. Valg af suppleanter.

Henrik Sparholt, Per Clausen og Bjarke Borup blev valgt for 1 år.

 1. Valg af revisorer efter tur.

Poul-Erik Olsen blev valgt for 2 år.

 1. Eventuelt.

Ædelfisken i Nexø er desværre på vej med en udmelding af DSF og selv om formanden blev forsikret om at det ikke bringer nogen skår i samarbejdet foreningen og VandPlejeBornholm imellem er det alligevel en kedelig sag.

Planer om en ny fisketrappe i Brændesgårdshaven kigger Morten nærmere på.

Skarv-situationen blev atter drøftet – antallet af nedlagte fugle imponerede ikke forsamlingen.

Per Bugge gør stadig et stort arbejde med at ”rutinetjekke” fiskere af alle slags øen rundt på alle tider af døgnet – og det har tilsyneladende haft god effekt – i hvert fald var andelen af fisk fanget på øst-/nordkysten ved Ørreddagen betydelig højere i år end sidste år.

Simon Rømer takkede for god ro og orden og Erik Thorsen takkede Simon for myndig og kyndig ledelse af generalforsamlingen og lukkede mødet kl. 20.10

Herefter holdt bestyrelsen et kort konstitueringsmøde – ny bestyrelse se Formandens tilsendte.

Ref: Sven Sparholt