GN 2018. Formandens beretning

Rønne 1. maj 2018

 

25. april 2018

Formandens / bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling d. 25. april 2018.

 

Siden forrige generalforsamling har Vandpleje Bornholm været involveret i flere forskellige projekter til gavn for det bornholmske vandmiljø og dermed det bornholmske sportsfiskeri.

Der er igen i år taget skælprøver og vævsprøver (DNA) af alle fangne havørreder ved Ørreddagen d. 30. marts. Per tog prøverne sammen med Jørn. Efterfølgende har jeg taget enkelte prøver, og prøverne sendes snarest til DTU Aqua efter aftale med Peter Geertz-Hansen.

Vi har igen i denne sæson fået en del henvendelser fra både åmænd og andre borgere om væltede træer, spærringer og andre forhold i og ved vore vandløb. Når vi får disse henvendelser, er det meget vigtigt, at vi reagerer positivt på dem, selvom problemet reelt måske ikke altid er så stort, som det umiddelbart kunne se ud til. Vi skal sende det signal til alle, som vil hjælpe os og naturen, at vi sætter stor pris på deres hjælp, og at vi altid er glade for at der er mennesker, der virkelig bekymrer sig om naturen. Tak til dem alle.

Vi har været ude og se på forholdene, og taget aktion på dem. Nogle steder har andre frivillige på eget initiativ fjernet træer, grene og kvas, der har hobet sig op i vandløbene.

Vi har en aktionsliste, der viser de forskellige sager, hvem der har ansvaret for dem og hvad status er. Den bliver løbende opdateret og behandlet på bestyrelsesmøderne.

Andre udfordringer, der gør større eller mindre indhug i fiskebestanden i og omkring vandløbene er skarv, sæler og til dels mink. Det er også noget vi stadig arbejder med. Vi har tidligere haft tilladelse til regulering af skarv, men det er neget vanskeligt at få gjort noget rigtigt effektivt ved det som virker på længere sigt. Sælerne finder desværre hurtigt ud af, hvor den nemme tilgang til mad findes. Det er især ved opgangstiden af havørred og når smolten skal ud, at problemet er størst, men regulering af dem er yderst vanskeligt og stadig meget bureaukratisk. Det må vi nok lade erhvervsfiskerne om. Vi søger igen om tilladelse til regulering af skarv, og det er Per, der står for det. Mink er også stadig et problem ved havne og i nogle vandløb.

Igen i år er der en del brorenoveringer, og vi får mail over alle årets arbejder fra Regionskommunen, så vi kan følge med i arbejdet ved de forskellige broovergange i forbindelse med åerne.

I Regionskommunens Grønt Dialogforum har vi stadig mulighed for, at komme med vore synspunkter, da jeg er der for DSF. Også i Friluftsrådet, hvor jeg er i lokalbestyrelsen hører de om vore projekter og udfordringer, og bakker os godt op.

Vi har stadig en del mindre projekter i skuffen fra de tidligere vandråd, som vi kan arbejde med fra nu af. Det drejer sig primært om udlægning af gydegrus og skjulesten. Projekterne tager primært udgangspunkt i anbefalingerne fra DTU Aquas rapport fra elfiskeriet i 2012, så de er godt fagligt begrundet, selvom der stadig er nogle der mener, at man ikke skal ændre ved naturen. Men den findes vel i virkeligheden ikke mere.

Der arbejdes også hele tiden med problematikken om ulovlige garn, og vi har en god dialog med Fiskerikontrollen. Det ser dog heldigvis ud til, at problemet efterhånden er lidt aftagende. Vi overvåger dog stadig rundt om hele øen.

Meget af vores energi er gået med arbejdet i Vandrådet og også nu i Naturrådet, så der har ikke været det helt store fokus på de rent fysiske tiltag med gydegrus og skjulesten samt spærringer siden sidst.

Der blev oprettet 23 vandråd rundt om i landet. Vi var godt repræsenteret i det bornholmske vandråd ved at jeg var i rådet for Danmarks Sportsfiskerforbund med Simon som suppleant. Vandpleje Bornholms repræsentant var Henrik med Morten som suppleant. Da jeg er i Friluftsrådets lokalbestyrelse, havde jeg der aftalt, hvem der repræsenterede Friluftsrådet, og vi er helt enige om hvad vi arbejdede hen i mod. Også DN, DOF samt Jægerforbundet var på vor side, og jeg holdt møder med dem inden møderne i Vandrådet for at afstemme vore synspunkter.

Jeg har i samme forbindelse været til møder hos Danmarks Sportsfiskerforbund i Vingsted vedrørende vandrådsarbejdet og senest om arbejdet i Naturrådet.

I Vandrådet var første ud af tre opgaver, at tage vandløb ud af vandområdeplanerne. Det er regeringens ønske, at tage så mange vandløb ud som muligt. Derfor har man sat politiske og ikke faglige kriterier op for, hvilke vandløb der skal ud. Man ser på oplandets størrelse (mindre end 10 kvadratkilometer), vandløbets slyngningsgrad, hældning og bredde samt økologisk tilstand.

Her på Bornholm er der rigtig mange vandløb med et opland mindre end 10 kvadratkilometer, men heldigvis var der kun 7 vandløb i spil, og resultatet blev, at de alle 7 forblev i vandplanerne. Vi brugte en hel del energi på at tage ud og se på de pågældende vandløb og fotodokumentere forholdende. Ikke alle steder var lige fremkommelige, og et par af stederne følte man sig virkelig som ægte kratlusker.

Opgave 2 gik på, at finde modificerede og stærkt modificerede vandløb. Også her brugte vi megen energi på ikke at udpege nogle vandløb i disse kategorier. Ikke mindst fordi et flowdiagram til brug for udpegningen var ret kryptisk og i virkeligheden misvisende. Det viste sig, at det var oversat fra engelsk, og stammede oprindeligt fra EU direktivet. Så da vi endelig fik set det originale dokument, kunne vi komme videre.

3. opgave, der gik på at få flere vandløb ind i vandplanerne, blev ikke aktuel for vores vedkommende, da vi i forvejen er godt dækket ind.

Vandrådsarbejdet gik helt eksemplarisk her på Bornholm, i modsætning til flere steder i det øvrige land, hvor det i visse tilfælde slet ikke fungerede, hvor der var flere kommuner involveret, og nogle steder blev arbejdet helt ødelagt af visse meget rabiate interessenter.

I Naturrådet går opgaven ud på, at fremstille ”Det Grønne Danmarkskort”, som kort fortalt går ud på at lave et landkort, der viser naturtyper, der er bevaringsværdige og som har forbindelse med hinanden, med henblik på at lade naturen være sammenhængende. Det gælder for al natur, både planter og dyr. Det lader til at være en temmelig kompleks opgave, når man dykker lidt mere ned i materien. Ikke mindst fordi der er stor modstand fra landbrugets side, da rigtig mange mindre vandhuller på 100 kvadratmeter og større, er omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Vi kæmper dog stødt videre for at beskytte og bevare naturen, hvilket i sidste ende er til gavn for vandmiljøet.

Vi har været til møde hos Center for Regional- og Turismeforskning i Nexø vedrørende opstart af Fishing Bornholm/Bornholm fisker, inviteret af Thomas Godt og Bjarke. Foreløbigt er vi involveret i projekt sommerudtørring, som Henrik står for sammen med Thomas Godt og mig. Projektet er tidligere blevet præsenteret for regionskommunen, som ikke er afvisende. I øjeblikket søger vi midler til projektet fra forskellige fonde.

Inden jeg slutter denne beretning, vil jeg opfordre de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at komme med supplerende bemærkninger til beretningen. Det er jo i virkeligheden bestyrelsens beretning og ikke kun formandens.

Erik Thorsen