Referat af generalforsamling 2018

Rønne 1. maj

 

Referat af ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm torsdag d. 25. april 2018 kl. 19.00 i Havørredens klubhus, Remisevej 8, Rønne.

Til stede fra bestyrelsen: Erik Thorsen, Per Bugge, Morten Drews, Leif Nielsen, Sven Sparholt.

Derudover Poul-Erik Olsen, Per Clausen, Bjarke Borup, Jørn Johansen.

.

 1. Valg af dirigent.

Poul-Erik Olsen blev valgt og han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

 1. Formandens beretning.

Erik Thorsen aflagde bestyrelsens beretning (læs beretning HER). Beretningen godkendt uden kommentarer.

 1. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

Per Bugge berettede og regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag.

Ingen indkomne

 1. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse af kontingent.

Både budget og kontingent fastholdtes på det samme niveau som tidligere.

 1. Valg af formand.

Erik Thorsen blev valgt

 1. Valg af kasserer.

Ikke aktuelt

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur.

Morten Drews og Sven Sparholt blev valgt for en 2 årig periode

 1. Valg af suppleanter.

Henrik Sparholt, Per Clausen og Bjarke Borup og Simon Giroux blev valgt for 1 år.

 1. Valg af revisorer efter tur.

Jørn Johansen blev valgt for 2 år.

 1. Eventuelt.

Skarven gør fortsat indhug i spec. smoltbestanden og VP søger atter om tilladelse til regulering.

Erik advokerede for fortsat skælprøvetagning og fedtfinneklipning – sørger også for vejledning og pap- og plasticposer dertil.

Bjarke Borup fortalte at han og Thomas Godt netop har stiftet foreningen ”Fishing Bornholm”, som han forsikrede forsamlingen om ikke skulle være en VP 2, men mere være koncentreret om at inddrage f.eks. skoleklasser i miljø- og vandpleje. Det fik Per B. til at foreslå el-fiskeri i aug./sept. med Morten og ham og så invitere skoleklasser til at se det f.ex i Kæmpeåen + de tidl. el-befiskede stationer.

Spærringen ved Slusegård i Øle Å er der endnu ikke nogen løsning på – arbejdet hermed ligger hos kommunen.

Poul-Erik Olsen takkede for god ro og orden og Erik Thorsen takkede Poul-Erik for myndig og kyndig ledelse af generalforsamlingen og lukkede mødet kl. 20.15

Ref: Sven Sparholt