Generalforsamling 2016

5. april 2016vp-logo

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm onsdag d. 4. maj 2016 kl. 19.00 i Havørredens klubhus, Remisevej 8 Rønne.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.

Dagsorden efter vedtægternes § 5.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse

af kontingent.

6. Valg af formand. Formanden er på valg for 2 år.

7. Valg af kasserer. Ikke aktuelt i 2016.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer efter tur for 2 år.

9. Valg af suppleanter. Der skal vælges mindst 2 suppleanter for 1 år.

10. Valg af revisorer efter tur. Revisor Jørn Johansen er på valg for 2 år.

11. Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling under punkt 4 skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 26. april 2016.

Med venlig hilsen

Vandpleje Bornholm