Referat generalforsamling 2019

14. maj 2019
Af Per Clausen


Referat af ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00 i Havørredens klubhus, Remisevej 8 Rønne.

Tilstede:
Erik Thorsen, Per Bugge, Morten Drews, Jørn Johensen, Leif Nielsen, Per Clausen, Henrik Sparholt, Bjarke Borup.
Simon Rømer.

Valg af dirigent.
Simon Rømer blev valgt som dirigent, og efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og Per Clausen som referent, blev ordet givet til formanden til aflæggelse af beretning.

Formandens beretning.
Formand Erik Thorsen aflagde beretning, der kan læses særskilt.

Der blev kort debatteret webløsninger, hvorpå beretning blev vedtaget

Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Per Bugge aflagde beretning om regnskabet for 2018.

Regnskab vedtaget uden bemærkninger.

Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Budget for det kommende år; herunder fastsættelse af kontingent.

Der fortsættes med kontingent fra foreningerne på 5 kr årligt pr medlem, og mindst 50 kr årligt for andre.

Valg af formand. Ikke aktuelt i 2019.

Valg af kasserer. Per Bugge er på valg for 2. år.

Per Bugge genvalgt som kasserer.

Da der er usikkerhed om Per Bugge sidder hele perioden, blev Jørn Johansen valgt som kasserer-suppleant.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur. Valg af 1 bestyrelsesmedlem efter tur for 2 år. Leif Nielsen er på valg.

Genvalg til Leif Nielsen

Valg af suppleanter. Der skal vælges mindst 2 suppleanter for 1 år. Henrik Sparholt, Bjarke Borup, Simon Giroux og Per Clausen er på valg.

Genvalg til:

Henrik Sparholt, Per Clausen, Bjarke Borup, Simon Gireax

Valg af revisorer efter tur. Revisor Poul-Erik Olsen er på valg for 2 år.

Poul Erik Olsen genvalgt.

Da Jørn Johansen er valgt som kasserer-suppleant kan han ikke fortsætte som revisor. I stedet blev Jesper Schiøtt valgt for 1 år.

Eventuelt.

Der var en debat om fredningstider for farvet havørred. Sluttelig blev der enighed om at den nuværende fredningstid er det rigtige.

Erik Thorsen procederede for en totalfredning for fiskeri i bornholmske vandløb. Vil være opmærksom på hvornår det er muligt at revidere bekendtgørelsen om dette.

Bjarke Borup fortalte om Bornholms Hornfiskefestival som han er medarrangør på. Kunne oplyse at overskuddet fra arrangementets morgenbrunch går til Vandpleje Bornholm.

Jørn Johansen kunne fortælle at det ser rigtigt godt ud i Kæmpe å, efter udlægningen af skjulesten i 2018. Men at der bør udlægges yderligere skjulesten. Det blev aftalt at planlægge med en aktion i efteråret.

Referent
Per Clausen