Formandens beretning ved generalforsalingen 2019

8. maj 2019
Af Erik Thorsen

Formandens / bestyrelsens beretning ved den ordinære generalforsamling d. 8. maj 2019.

I Vandpleje Bornholm bestræber vi os til stadighed på, at forbedre betingelserne for fiskebestanden i de bornholmske vandløb og søer samt kystnære områder. Vi har et godt samarbejde med Regionskommunen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU AQUA samt andre organisationer, som deler vort natursyn. Desuden har vi til stadighed opbakning fra mange natur- og miljøinteresserede personer.

Det giver sig blandt andet udslag i en del henvendelser fra både åmænd og andre borgere om væltede træer, spærringer og andre forhold i og ved vore vandløb. Når vi får disse henvendelser, er det meget vigtigt, at vi reagerer positivt på dem, selvom problemet reelt måske ikke altid er så stort, som det umiddelbart kunne se ud til. Vi skal sende det signal til alle, som vil hjælpe os og naturen, at vi sætter stor pris på deres hjælp, og at vi altid er glade for at der er mennesker, der virkelig bekymrer sig om naturen. Tak til dem alle.

Vi har været ude og se på mange af forholdene, og taget aktion på dem. Nogle steder har andre frivillige på eget initiativ fjernet træer, grene og kvas, der har hobet sig op i vandløbene.

Vi har en aktionsliste, der viser de forskellige sager, hvem der har ansvaret for dem og hvad status er. Den bliver løbende opdateret og behandlet på bestyrelsesmøderne.

Der er igen i år taget skælprøver og vævsprøver (DNA) af stort set alle fangne havørreder ved Ørreddagen d. 19. april. Per tog prøverne sammen med Jørn. Derudover er der samlet en del prøver ind fra andre lystfiskere med fangster fra både kyst og båd. Prøverne sendes snarest til DTU Aqua efter aftale med Peter Geertz-Hansen. Prøverne kan afsløre fiskens oprindelsessted, antal gydninger mv. Dette giver os et godt fingerpeg på, hvilke vandløb der trænger til hjælp.

Vi møder til stadighed udfordringer, der gør større eller mindre indhug i fiskebestanden i og omkring vandløbene. Sommerens udtørring af de fleste af vore vandløb, har helt sikkert gjort et meget stort indhug i smoltbestanden. Udtørringen har været massiv, og noget lignende er ikke set tidligere, selvom vi har haft flere tørre somre. Desværre er der nogle der mener, at vi bare skal lade naturen gå sin gang og vente på bedre tider. Men – naturen findes jo ikke længere i sin oprindelige form, så mange af de ting, der er med til at ødelægge vore vandløb er menneskeskabte. Så længe at vi kan gøre noget ved det, uden at gøre skade, skal vi fortsat gøre det.

Skarv, sæler og til dels mink, er heller ikke vore venner. Det er også noget vi stadig arbejder med. Vi har tidligere haft tilladelse til regulering af skarv, men det er neget vanskeligt at få gjort noget rigtigt effektivt ved det som virker på længere sigt. Sælerne finder desværre hurtigt ud af, hvor den nemme tilgang til mad findes. Det er især ved opgangstiden af havørred og når smolten skal ud, at problemet er størst, men regulering af dem er yderst vanskeligt og stadig meget bureaukratisk. Det må vi nok lade erhvervsfiskerne om. Tilladelse til regulering af skarv, søges for tiden, efter aftale, af Torben Larsen fra Amatørfiskerne.

Igen i år er der en del brorenoveringer, og vi får mail over alle årets arbejder fra Regionskommunen, så vi kan følge med i arbejdet ved de forskellige broovergange i forbindelse med åerne, og se, at det bliver gjort naturmæssigt forsvarligt, hvilket det plejer at blive.

I Regionskommunens Grønt Dialogforum har vi stadig mulighed for, at komme med vore synspunkter, da jeg er DSFs repræsentant som Natur- og mijjøteamkoordinator.

Senere på året, d. 9. december, vil Henrik Sparholt tale om ”Projekt Sommerudtørring” i rådet. Vi har god opbakning af blandt andre DOF og DN samt Jægerforbundet. I Friluftsrådet, hvor jeg er i lokalbestyrelsen hører de om vore projekter og udfordringer, og bakker os godt op.

Vi har stadig en del mindre projekter i skuffen fra de tidligere vandråd, som vi kan arbejde med fra nu af. Det drejer sig primært om udlægning af gydegrus og skjulesten. Projekterne tager primært udgangspunkt i anbefalingerne fra DTU AQUAs rapport fra elfiskeriet i 2012, så de er godt fagligt begrundet.

I 2018 har Morten bistået Miljøstyrelsen med elfiskeri.

Der arbejdes stadig med problematikken om ulovlige garn, og vi har en god dialog med Fiskerikontrollen. Det ser dog heldigvis ud til, at problemet efterhånden er lidt aftagende. Vi overvåger dog stadig rundt om hele øen.

Meget af vores energi er gået med opfølgning på arbejdet i Vandrådet og i Naturrådet, men alligevel har vi fået udlagt skjulesten i Kæmpeåen ved Fuglesangen på Jørns stykke.

I forbindelse med Vandrådet var der kun 7 vandløb i spil, og resultatet var, at de alle 7 skulle forblive i vandplanerne. Der var enstemmigt opbakning til dette og også fra Regionskommunens side. Desværre havde den daværende minister gennemtrumfet, at vandløbene ikke længere skulle nyde samme beskyttelse som før. Politisk blev flere end 1000 km vandløb pillet ud af planerne i hele landet. Vi har efterfølgende anket denne afgørelse samen med flere andre organisationer.

Der skal for øvrigt snarest oprettes et nyt vandråd, der skal behandle de kommende vandplaner, samt vedtagne vandplaner, som ikke endnu er udført.

I Naturrådet gik opgaven ud på, at fremstille ”Det Grønne Danmarkskort”, som kort fortalt går ud på at lave et landkort, der viser naturtyper, der er bevaringsværdige og som har forbindelse med hinanden, med henblik på at lade naturen være sammenhængende. Desuden for at beskytte de små vandhuller på 100kvadratmeter og større, som er beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven.

Vi skal også snarest have fundet en person til monitering af naturgenopretningsprojekter. Det skal være en person, som i en årrække er villig til løbende at kontrollere projekternes resultater ved f.eks. elbefiskning mv. Personen vil skulle gennemgå et weekendkursus, men behøver ikke at have elfiskelicens, selvom dette naturligvis er en fordel.

For nylig har jeg sammen med Per Clausen deltaget i et natur- og mijlømøde i Vingsted, hvor vi blandt andet blev præsenteret for begrebet ”Multifunktionel Jordfordeling”, som i store træk går ud på, hvordan man kan udføre større naturgenopretningsprojekter hvori der indgår 6 forskellige kriterier, som alle skal give positive resultater.

Per arbejder med vores webside, som vi forsøger at forbedre. Desuden påtænker vi at lave en Facebookside.

Vi kæmper stødt videre for at beskytte og bevare naturen, hvilket i sidste ende er til gavn for os alle og for vandmiljøet.

Inden jeg slutter denne beretning, vil jeg opfordre de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at komme med supplerende bemærkninger til beretningen. Det er jo i virkeligheden bestyrelsens beretning og ikke kun formandens.

PS.

Umiddelbart efter generalforsamlingen skal vi huske, at konstituere bestyrelsen med næstformand, sekretær og evt. andre relevante poster.

Erik Thorsen