Generalforsamling 8. oktober 2020. Beretning og referat

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er vp-logo.png

13. oktober 2020

Formandens / bestyrelsens beretning ved Vandpleje Bornholms ordinære generalforsamling d. 8. oktober 2020.

Vi prøver hele tiden på, at forbedre betingelserne for fiskebestandene i de bornholmske vandløb og søer samt kystnære områder. Vi har stadig et godt samarbejde med Regionskommunen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU AQUA samt andre organisationer, som deler vort natursyn. Desuden har vi til stadighed opbakning fra mange natur- og miljøinteresserede personer samt Fiskerikontrollen.

Her arbejdes stadig med problematikken om ulovlige garn, og vi har en god dialog med Fiskerikontrollen om det. Vi overvåger dog til stadighed rundt om hele øen. Jeg har deltaget i flere webmøder med andre vandplejere fra de øvrige 22 Vandoplande, som landet er opdelt i.

Vi har siden forrige generalforsamling fået en del henvendelser om spærringer i vandløb forårsaget af væltede træer og ophobning af kvas mv. Vi har fjernet flere af dem, og i andre tilfælde har dem, der har meldt om det selv fjernet dem efter vores anvisning. I Byåen har elever fra Campus lavet en overgang af sten, der blokerer for fiskenes vandring. Vi har talt med Campus om dette, og de lover, at formidle det videre til eleverne. Også længere oppe ved Rabækken er der lavet spærringer.

Der er igen i år taget skælprøver og vævsprøver (DNA) af flere fangne havørreder fra kysten. Prøverne sendes til DTU Aqua efter aftale med Peter Geertz-Hansen. Prøverne kan afsløre fiskens oprindelsessted, antal gydninger mv. Dette giver os et godt fingerpeg på, hvilke vandløb der trænger til hjælp. Desværre havde vi ikke i år mulighed for at få taget prøver i forbindelse med ørreddagen, da den jo som bekendt måtte aflyses på grund af Covid 19.

Vi møder til stadighed udfordringer, der gør større eller mindre indhug i fiskebestanden i og omkring vandløbene. Sommerudtørring af de fleste af vore vandløb, skarv, sæler og til dels mink, gør tilsammen et stort indhug i fiskebestanden. Det er også noget vi stadig arbejder med. Vi har tidligere haft tilladelse til regulering af skarv, men det er neget vanskeligt at få gjort noget rigtigt effektivt ved det, som virker på længere sigt. Sælerne finder desværre hurtigt ud af, hvor den nemme tilgang til mad findes. Det er især ved opgangstiden af havørred og når smolten skal ud, at problemet er størst, men regulering af dem er yderst vanskeligt og stadig meget bureaukratisk. Det må vi nok lade erhvervsfiskerne om. Tilladelse til regulering af skarv, søges for tiden, efter aftale, af Torben Larsen fra Amatørfiskerne.

I Regionskommunens Grønt Dialogforum har vi stadig mulighed for, at komme med vore synspunkter, da jeg er Danmarks Sportsfiskerforbunds repræsentant som Natur- og miljøteamkoordinator.

I Friluftsrådet, er jeg i lokalbestyrelsen, som gerne hører om vore projekter og udfordringer, og de øvrige i bestyrelsen bakker os altid godt op.

Morten Drews har igen i år været ude sammen med Miljøstyrelsen og foretaget elbefiskninger i nogle af vandløbene.

Desuden har Morten været med i forbindelse med skiltningen ved fuglereservatet ved Nexø.

I forbindelse med elbefiskning er vi for tiden i gang med at søge midler til et nyt bærbart udstyr til dette.

Vi har ved Bjarke Borups mellemkomst fået midler til og anskaffet en spulepumpe til rensning af gydebanker. Bjarke arbejder på et projekt med spulepumpen, hvor det er tanken at involvere en eller flere skoleklasser.

Af andre projekter vi arbejder på, er et projekt sammen men Marie Møhl fra TV2 Bornholm, som er ved at lave en udsendelse om nogle af vore større vandløb. Desuden arbejder vi nu sammen med Frederik Tolstrup som er næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevarer. Han har et vandløb på sin grund, som trænger til en kærlig hånd, så det giver vi ham. Det er Morten der er tovholder på disse projekter.

Vi har nu fået plads til vore forskellige redskaber i et lokale på Tejn Rådhus. Måske er det dog kun et spørgsmål om tid før vi må søge et andet lokale igen, da der verserer planer om at flytte alle rådhusets medarbejdere til et andet sted og bruge rådhuset til magasin for museet.

Selvom meget har stået stille på grund af Corona, har vi alligevel arbejdet ret så meget i Vandrådet, hvor vi i denne vandplanperiode skulle forbedre 57 km vandløb samt fjerne spærringer. Til dette havde vi fået tildelt 7,4 millioner kr.

Det lyder jo meget godt. Men – desværre viste det sig hurtigt, at bureaukratiet i den grad slog til.

Alle vores gode ønsker om forbedringer var jo ikke omkostningseffektive. Et nyt begreb fra Miljøstyrelsens skrivebordsbureaukrater. For at få penge til et projekt, skal der forbedres et vist antal km i vandløbet. Et antal km som desværre ikke var langt nok her på Bornholm, eftersom vore vandløb jo ikke er ret lange. Så for at få del i de ca. 600 millioner kr. fra EU, skal vore vandløb altså ”bare” laves meget længere – ligesom de større jyske åer. Det mener vi, at er en helt klar ”ommer”, så det har vi bedt Regionskommunen om at skrive i klart sprog til Miljøstyrelsen. Det er dog ikke kun os her på Bornholm, der er ramt af dette fænomen, så mon ikke dette tåbelige kriterie bliver lavet om, så det matcher det virkelige liv. Det håber vi på. Det sidste vandrådsmøde blev afholdt d. 6. oktober, hvor vi var til stede sammen med Friluftsrådet og DOF samt DN. De øvrige deltagere fra landbruget, skovbrugerne og Forsyningen var ikke mødt op.

I bestyrelsen er der siden forrige generalforsamling sket det, at vi har fået konstitueret Jørn Johansen som kasserer efter Per Bugge. Det at få ny kasserer er dog ikke så nemt som man måske skulle tro. Banken skulle have kopi af identitetspapirer, pas eller kørekort og sygesikringsbevis på alle i bestyrelsen Derudover skulle alles oplysninger opdaterer på bankens hjemmeside, der desværre var under opdatering – så den del tog temmelig lang tid. Mange oplysninger skulle indtastes – også om vedkommende var eller havde været minister eller højtstående militær person. Efterfølgende ringede de fra banken og skulle have at vide, i meget detaljeret grad, alt om vore transaktioner på kontoen, hvor pengene kom fra, hvor mange og om vi brugte kontanter og hvorfor. Nå – men chancen eller risikoen for hvidvaskning er altså nu minimal.

Sven Sparholt stoppede i bestyrelsen for at flytte over, så Bjarke blev konstitueret som bestyrelsesmedlem. Per Clausen, der er bestyrelsessuppleant har meddelt, at han også forlader bestyrelsen. Per har i tidens løb stået for vores hjemmeside, samt skrevet mange gode referater af vores møder. Det skal du have en stor tak for Per. Per har også lavet Facebookgruppen ”Åmænd Vandpleje Bornholm”.

Leif Nielsen også lige lig meddelt, at han ser sig nødsaget til at stoppe i bestyrelsen. Leif var i sin tid den, der tog initiativet til oprettelsen af vores forening. Også tak til Leif for mange års arbejde i bestyrelsen.

I den forbindelse skal vi nu finde en, der vil stå for vores nye hjemmeside.

Da vor forening er en folkeoplysende forening, er der i den forbindelse mulighed for at søge tilskud til f.eks. kurser eller andet. For at kunne vedblive at være en folkeoplysende forening, skal vi hvert år erklære, at vi vil indhente børneattester på alle i bestyrelsen. Den erklæring er lige blevet sendt af sted til Regionskommunen. Det indebærer så, at eventuelle nye i vores bestyrelse skal have indhentet børneattest. Det tager jeg mig af.

Inden jeg slutter denne beretning, vil jeg opfordre de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at komme med supplerende bemærkninger til beretningen. Det er jo i virkeligheden bestyrelsens beretning og ikke kun formandens.

PS.

Umiddelbart efter generalforsamlingen skal vi sørge for, at konstituere bestyrelsen med næstformand, sekretær og evt. andre relevante poster.

Erik Thorsen

Referat:

Dagsorden iflg. vedtægterne §5:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Budget for det kommende år; herunder fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af revisorer efter tur.

11. Eventuelt.

_________________________________________

Deltagere: Erik Thorsen, Morten Drews, Jørn Johansen, Simon Rømer, Bjarke Borup, Stig Peberholm, Viki Andersen, Poul Erik Olsen og Benny Thiesen.

Erik Thorsen bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte at generalforsamlingen iflg. vedtægterne skulle have været afholdt i april eller maj måned men at Corona situationen var årsag til at generalforsamlingen først kunne afholdes nu. Erik foreslog Simon Rømer som dirigent.

 1. Valg af dirigent.

Simon Rømer blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Benny Thiesen blev valgt som referent.

 1. Formandens beretning.

Formandens beretning blev fremlagt og godkendt

 1. Regnskab.

Konstitueret kasserer Jørn Johansen gennemgik regnskabet for 2019 som blev godkendt.

 1. Indkomne forslag.

Der ikke var indkommet nogen forslag.

 1. Budget for 2021 samt fastsættelse af kontingent.

Det blev besluttet at der skulle indkøbes en ny laser printer da den gamle printer er udslidt.

De nuværende kontingenter blev fastholdt, for foreninger 5kr./årligt pr. medlem og for øvrige minimum 50kr./årligt.

 1. Valg af formand for 2 år.

Erik Thorsen blev genvalgt som formand.

1/2

 1. Valg af kasserer for 1 år. (fremover for 2 år).

Konstitueret kasserer Jørn Johansen blev valgt som kasserer.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter tur.

Morten Drews og Bjarke Borup blev genvalgt for 2 år.

Benny Thiesen valgt for 1 år (fremover for 2 år).

 1. Valg af suppleanter for 1 år.

Simon Giroux, Henrik Sparholt og Stig Peberholm blev valgt som suppleanter.

 1. Valg af revisor for 2 år.

Jesper Schiøtt blev genvalgt.

 1. Eventuelt.

Stig Peberholm spurgte hvordan det går med Øle Å.

Morten Drews svarede at projektet var stoppet men at der bliver arbejdet på at få det genoptaget.

Simon Rømer orienterede om vores lukkede trailer med fiske og friluftsudstyr som vi har for en 3årig periode. I denne periode følger der penge med til vedligehold af traileren. Efter de 3 år er det os selv der skal stå for driftsomkostninger. Traileren er placeret hos BSF.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

Vedhæftet formandens beretning, regnskab og konstituering.

Benny Thiesen

Formand: Erik Thorsen. Dirigent: Simon Rømer.

at